Dotovari

Dotovari ili delimični utovari (Less then Truck Load - LTL), podrazumevaju zakup dela tovarnog prostora transportnog sredstva (šlepera, prikoličara, solo kamiona, kombija). Da bi smo se dogovorili sa Vama koliki je deo prostora potrebno zakupiti, potrebno je da nas informišete o dimenzijama i težini transportnih pakovanja.

Vozilo koje preuzima i prevozi dotovare, prevozi minimum dve, a ne retko i više desetina pošiljki. Vozilo se ne kreće pravolinijskom/najkraćom putanjom između mesta prvog utovara i mesta poslednjeg istovara, već najčešće ima izlomljenu putanju, jer svoje kretanje prilagođava raspoloživosti pošiljki za utovar, redosledu slaganja u vozilo, adresom utovara i istovara, mestu carinjenja i mnogim drugim kriterijumima.

Po završenom utovaru ugovorene pošiljke, preuzimanja dokumentacije (CMR, faktura, prateća dokumentacija) i sprovođenja izvoznih carinskih procedura, vozilo se upućuje na utovar sledeće pošiljke nekog drugog uvoznika. Često se dešava da ne postoji mogućnost upravljanja kretanjem vozila, Najčešće imamo okvirnu informaciju o trenutku preuzimanja pošiljke i okvirnu informaciju isporuke na ugovorenu adresu.

Po završenom poslednjem utovaru, vozilo se upućuje ka graničnom prelazu ulaska u carinsku teritoriju zemlje uvoza. Po obavljenom postupku sprovođenja graničnih carinskih procedura, vozilo se upućuje na mesto sprovođenja carinskih formalnosti, prema redosledu mesta od granice do poslednjeg mesta istovara.


Karakteristike:

  • Tranzitno vreme transporta najčešće duplo duže od punog utovara;
  • Mogućnost praćenja kretanja pošiljke i mala mogućnost upravljanja kretanjem pošiljke;
  • Najviše se koristi za prevoz manjih pošiljki, pošiljki koje ne zahtevaju hitnost isporuke, pošiljki za koje je trošak transporta važniji od troška zaliha;
  • Važno da prodavac i kupac robe poštuju ugovorene termine utovara/istovara, obezbede svu neophodnu dokumentaciju pre utovara, daju preciznu informaciju o količini robe i neophodnim uslovima transporta robe.


Logman doo efikasno realizuje sledeće aktivnosti:

  • Angažovanje svih vrsta vozila, prema zahtevu klijenata za sve destinacije koje imaju mogućnost realizacije drumskog zbirnog transporta robe;
  • Učestvovanje u sprovođenju carinskih procedura u skladu sa ugovorenim obavezama;
  • Praćenje vozila i blagovremeno informisanje o statusu i prispeću Vaše pošiljke;
  • CMR osiguranje kao i mogućnost dodatnog ALL Risk osiguranja robe u transportu, na Vaš zahtev;
  • Mogućnost organizacije dodatnih pratećih aktivnosti i usluga: carinsko posredovanje, pretovar robe, lokalna distribucija.